PDF Print E-mail

 

Chủ Tịch Phêrô Nguyễn Tài Phó chủ tịch nội vụ Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Biểu web
Chủ Tịch Phêrô Nguyễn Tài
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone# 281-932-4655
Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Biểu
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone # 281-686-6147
Phó chủ tịch ngoại vụ  Phaolô Ngô Vinh Khoa web Thư ký Phanxicô Xavie Nguyễn Minh Dũng web
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Phaolô Ngô Vinh Khoa
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone # 713-582-2298
Thư ký
Phanxicô Xavie Nguyễn Minh Dũng,
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone # 832-692-3377
alt
Thủ Quỹ
Anna Nguyễn Thuỵ Anh
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone# 832-359-2192