font-family: Arial, Helvetica, sans;
h1 { } color: #555; font-size: 14px; } body { font-size: 12px; padding: 0; color: #F7931E; padding: 15px 0 5px 0; color: #4C5CBD; } font-size: 24px; } a:hover { margin: 10px 0; margin: auto; color: #555; margin: 0 0 20px 0; "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> margin: auto; } margin-top: 5%; #footer {
PDF Print E-mail

Hinh Cha Vuong - Small 

Cha Chánh Xứ (Pastor):

Rev. J.B. Nguyễn Đức Vượng, O.P.
Hinh Cha An - Small

Cha Phó (Parochial Vicar):

Rev. Thomas Trần Thiên Ân, O.P.

DeconKhanh

 

Phó Tế (Deacon):

Deacon Michael Nguyễn Kim Khánh