Bản Tin Mục Vụ 08-02-2015 PDF Print E-mail
Saturday, 07 February 2015 13:49

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 08-02-2015
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang,
Houston Texas