Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 6 TN B E-mail
Wednesday, 18 February 2015 18:21

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật của Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 15-02-2015